Working Together For Success
Menu

Các bạn học sinh Starters copy link bên dưới, dán vào trình duyệt. Sau khi làm bài, nhấn Submit, các bạn sẽ thấy ngay kết quả.
Bài tập sẽ được DEC chia sẻ hàng tuần.
Chúc các bạn học tốt!

https://www.goconqr.com/en-US/quiz/14272085/Starters-Word-List-Test

Facebook Twitter Google Plus Youtube